សំណាង វិញ្ញាណ។ ហើយ​វា​រក​ឃើញ​ខ្ញុំ ការ​ប្រយុទ្ធ​នៅ​ខាង​ក្នុង​កំពុង​បន្ត​ដំណើរ​ទៅ​មុខ​តាម​សរសៃ​របស់​ខ្ញុំ – ប្លក់


សំណាង វិញ្ញាណ។ ហើយ​វា​រក​ឃើញ​ខ្ញុំ ការ​ប្រយុទ្ធ​នៅ​ខាង​ក្នុង​កំពុង​បន្ត​ដំណើរ​ទៅ​មុខ​តាម​សរសៃ​របស់​ខ្ញុំ – ប្លក់


Lucky Spiritor (Lucky Conundrum)

ឥណទាន & ការពិពណ៌នា

FLICKR


Lucky Spiritor - ប្លុក

បណ្ដាញ​សង្គម, អ្នកចូលចិត្តស្នាដៃរបស់គាត់ Follow💖