ពេលវេលាសមរម្យ SECOND LIFE TIME

ពេលវេលា Second Life :


ក្រុមហ៊ុន JET LAG
SACCE PACIFIC TIME

ទីក្រុង Los Angeles: 0
ញូវយ៉ក: +៣ ហ
UTC: +៧ សះស្បើយ
ទីក្រុងឡុងដ៍: +៧ សះស្បើយ
ទីក្រុងប៉ារីស: +៧ សះស្បើយ
ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល: +៧ សះស្បើយ
ទីក្រុងម៉ូស្គូ: +៧ សះស្បើយ
ឌូបៃ: +៧ សះស្បើយ
ឥណ្ឌា: +៧ សះស្បើយ
Pékin: +៧ សះស្បើយ
សិង្ហបុរី: +៧ សះស្បើយ
ក្រុងតូក្យូ: +៧ សះស្បើយ
នៅទីក្រុងស៊ីដនី: +៧ សះស្បើយ

ពេលវេលាប៉ារីស

ពេលវេលា Second Life     ពេលវេលាប៉ារីស
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ល្ងាច ————————- ៧ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ល្ងាច ————————- ៧ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ព្រឹក ——————– ១៩h
ម៉ោង ១១ ព្រឹក ———————— ២០ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ —————- —– ២១h
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង

ពេលវេលា ញូវយ៉ក

ពេលវេលា Second Life     ម៉ោងញូវយ៉ក
ម៉ោង ១០ ល្ងាច ————————- ៧ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ល្ងាច ————————- ៧ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១ ព្រឹក ————————- ៤ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ព្រឹក ——————– ១៩h
ម៉ោង ១១ ព្រឹក ———————— ២០ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ —————- —– ២១h
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង

លីនដេសពេលវេលា

ពេលវេលា Second Life     លីនដេសពេលវេលា
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ល្ងាច ————————- ៧ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ល្ងាច ————————- ៧ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ព្រឹក ——————– ១៩h
ម៉ោង ១១ ព្រឹក ———————— ២០ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ —————- —– ២១h
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង

ពេលវេលា ទីក្រុងម៉ូស្គូ

ពេលវេលា Second Life     ពេលវេលា Moscou
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ល្ងាច ————————- ៧ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ល្ងាច ————————- ៧ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ព្រឹក ——————– ១៩h
ម៉ោង ១១ ព្រឹក ———————— ២០ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ —————- —– ២១h
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង

ពេលវេលាតូក្យូ

ពេលវេលា Second Life     ពេលវេលាតូក្យូ
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ព្រឹក ——————– ១៩h
ម៉ោង ១១ ព្រឹក ———————— ២០ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ —————- —– ២១h
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ល្ងាច ————————- ៧ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ល្ងាច ————————- ៧ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង

ពេលវេលាស៊ីដនី

ពេលវេលា Second Life     ពេលវេលាស៊ីដនី
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ព្រឹក ——————– ១៩h
ម៉ោង ១១ ព្រឹក ———————— ២០ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ —————- —– ២១h
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ១ រសៀល ————————– ២២ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ៤ រសៀល ————————— ១ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ល្ងាច ————————- ៧ ម៉ោង
ម៉ោង ១០ ល្ងាច ————————- ៧ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង
ម៉ោង ១២ ព្រឹក ————————- ៩ ម៉ោង