ភេដូរ៉ា។ វេទិកា Bibi - ថ្មី។

ភេដូរ៉ា។ វេទិកា Bibi - ថ្មី។


ផេដដូ

ភេដូរ៉ា។ - វេទិកា "Bibi" មាននៅ Seoul Sessions💜

នៅក្នុងពាក្យដ៏អស្ចារ្យរបស់ Bibi “មើលបបូរមាត់ខ្ញុំ មើលកែងជើង Phedora របស់ខ្ញុំ… មើលមកខ្ញុំសម្លាប់ពិភពលោកទាំងមូល!” (ប្រហែលជាបទចម្រៀងនេះមិនដូចទៅនឹង xD) វេទិកា “Bibi” របស់យើងមាន 35 ពណ៌ fatpack, 100% MESH, Parts Individually Changeable, Rigged for Anatomy, Ebody Reborn, Kupra, Legacy, Gen X & Maitreya!

វេបសាយ

ភ្ជាប់


ផេដដូ - ហាង

បណ្តាញសង្គម ហាង Teleport និងទីផ្សារ