GIỜ THÁI BÌNH DƯƠNG SECOND LIFE THỜI GIAN

Thời gian Second Life :


SAY MÁY BAY
THỜI GIAN BẤT NGỜ

Los Angeles: 0
Newyork: +3 giờ
UTC: +7 lần chữa
London: +8 lần chữa
Paris: +9 lần chữa
Istanbul: +10 lần chữa
Moscow: +10 lần chữa
Dubai: +11 lần chữa
Inde: +12,5 lần chữa
Pekin: +15 lần chữa
Singapore: +15 lần chữa
Tokyo: +16 lần chữa
Sydney: +17 lần chữa

Giờ Paris

Thời gian Second Life     Giờ Paris
4 giờ chiều ————————— 1 giờ
5 giờ chiều ————————— 2 giờ
6 giờ chiều ————————— 3 giờ
7 giờ chiều ————————— 4 giờ
8 giờ chiều ————————— 5 giờ
9 giờ chiều ————————— 6 giờ
10h tối ————————- 7h
11h tối ————————- 8h
12 giờ sáng ————————- 9 giờ
1 giờ sáng ————————- 10 giờ
2 giờ sáng ————————- 11 giờ
3 giờ sáng ————————- 12 giờ
4 giờ sáng ————————- 13 giờ
5 giờ sáng ————————- 14 giờ
6 giờ sáng ————————- 15 giờ
7 giờ sáng ————————- 16 giờ
8 giờ sáng ————————- 17 giờ
9 giờ sáng ————————- 18 giờ
10h sáng ————— ——– 19h
11h sáng ———————— 20h
12h trưa —————- ——– 21h
1h chiều ————————– 22h
2h chiều ————————– 23h
3h chiều ————————– 24h

Thời gian Newyork

Thời gian Second Life     Giờ New York
10h tối ————————- 1h
11h tối ————————- 2h
12 giờ sáng ————————- 3 giờ
1h sáng ————————- 4h
2 giờ sáng ————————- 5 giờ
3 giờ sáng ————————- 6 giờ
4 giờ sáng ————————- 7 giờ
5 giờ sáng ————————- 8 giờ
6 giờ sáng ————————- 9 giờ
7 giờ sáng ————————- 10 giờ
8 giờ sáng ————————- 11 giờ
9 giờ sáng ————————- 12 giờ
10h sáng ————— ——– 13h
11h sáng ———————— 14h
12h trưa —————- ——– 15h
1h chiều ————————– 16h
2h chiều ————————– 17h
3h chiều ————————– 18h
4 giờ chiều ————————— 19 giờ
5 giờ chiều ————————— 20 giờ
6 giờ chiều ————————— 21 giờ
7 giờ chiều ————————— 22 giờ
8 giờ chiều ————————— 23 giờ
9 giờ chiều ————————— 24 giờ

Giờ Londres

Thời gian Second Life     Giờ Londres
5 giờ chiều ————————— 1 giờ
6 giờ chiều ————————— 2 giờ
7 giờ chiều ————————— 3 giờ
8 giờ chiều ————————— 4 giờ
9 giờ chiều ————————— 5 giờ
10h tối ————————- 6h
11h tối ————————- 7h
12 giờ sáng ————————- 8 giờ
1 giờ sáng ————————- 9 giờ
2 giờ sáng ————————- 10 giờ
3 giờ sáng ————————- 11 giờ
4 giờ sáng ————————- 12 giờ
5 giờ sáng ————————- 13 giờ
6 giờ sáng ————————- 14 giờ
7 giờ sáng ————————- 15 giờ
8 giờ sáng ————————- 16 giờ
9 giờ sáng ————————- 17 giờ
10h sáng ————— ——– 18h
11h sáng ———————— 19h
12h trưa —————- ——– 20h
1h chiều ————————– 21h
2h chiều ————————– 22h
3h chiều ————————– 23h
4 giờ chiều ————————— 24 giờ

Thời gian Moscow

Thời gian Second Life     Thời gian Moscou
2h chiều ————————– 1h
3h chiều ————————– 2h
4 giờ chiều ————————— 3 giờ
5 giờ chiều ————————— 4 giờ
6 giờ chiều ————————— 5 giờ
7 giờ chiều ————————— 6 giờ
8 giờ chiều ————————— 7 giờ
9 giờ chiều ————————— 8 giờ
10h tối ————————- 9h
11h tối ————————- 10h
12 giờ sáng ————————- 11 giờ
1 giờ sáng ————————- 12 giờ
2 giờ sáng ————————- 13 giờ
3 giờ sáng ————————- 14 giờ
4 giờ sáng ————————- 15 giờ
5 giờ sáng ————————- 16 giờ
6 giờ sáng ————————- 17 giờ
7 giờ sáng ————————- 18 giờ
8 giờ sáng ————————- 19 giờ
9 giờ sáng ————————- 20 giờ
10h sáng ————— ——– 21h
11h sáng ———————— 22h
12h trưa —————- ——– 23h
1h chiều ————————– 24h

Thời gian Tokyo

Thời gian Second Life     Thời gian Tokyo
9 giờ sáng ————————- 1 giờ
10h sáng ————— ——– 2h
11h sáng ———————— 3h
12h trưa —————- ——– 4h
1h chiều ————————– 5h
2h chiều ————————– 6h
3h chiều ————————– 7h
4 giờ chiều ————————— 8 giờ
5 giờ chiều ————————— 9 giờ
6 giờ chiều ————————— 10 giờ
7 giờ chiều ————————— 11 giờ
8 giờ chiều ————————— 12 giờ
9 giờ chiều ————————— 13 giờ
10h tối ————————- 14h
11h tối ————————- 15h
12 giờ sáng ————————- 16 giờ
1 giờ sáng ————————- 17 giờ
2 giờ sáng ————————- 18 giờ
3 giờ sáng ————————- 19 giờ
4 giờ sáng ————————- 20 giờ
5 giờ sáng ————————- 21 giờ
6 giờ sáng ————————- 22 giờ
7 giờ sáng ————————- 23 giờ
8 giờ sáng ————————- 24 giờ

Giờ Sydney

Thời gian Second Life     Giờ Sydney
7 giờ sáng ————————- 1 giờ
8 giờ sáng ————————- 2 giờ
9 giờ sáng ————————- 3 giờ
10h sáng ————— ——– 4h
11h sáng ———————— 5h
12h trưa —————- ——– 6h
1h chiều ————————– 7h
2h chiều ————————– 8h
3h chiều ————————– 9h
4 giờ chiều ————————— 10 giờ
5 giờ chiều ————————— 11 giờ
6 giờ chiều ————————— 12 giờ
7 giờ chiều ————————— 13 giờ
8 giờ chiều ————————— 14 giờ
9 giờ chiều ————————— 15 giờ
10h tối ————————- 16h
11h tối ————————- 17h
12 giờ sáng ————————- 18 giờ
1 giờ sáng ————————- 19 giờ
2 giờ sáng ————————- 20 giờ
3 giờ sáng ————————- 21 giờ
4 giờ sáng ————————- 22 giờ
5 giờ sáng ————————- 23 giờ
6 giờ sáng ————————- 24 giờ