ເວລາ PACIFIC SECOND LIFE ເວລາ

ທີ່ໃຊ້ເວລາ Second Life :


JET LAG
SINCE PACIFIC ເວລາ

Los Angeles: 0
ເມືອງ​ນິວ​ຢອກ: +3 ນ
UTC: +7 ປິ່ນປົວ
ລອນດອນ: +8 ປິ່ນປົວ
Paris: +9 ປິ່ນປົວ
Istanbul: +10 ປິ່ນປົວ
Moscou: +10 ປິ່ນປົວ
Dubai: +11 ປິ່ນປົວ
ອິນເດຍ: +12,5 ປິ່ນປົວ
Pkin ການ: +15 ປິ່ນປົວ
ສິງຄະໂປ: +15 ປິ່ນປົວ
ໂຕກຽວ: +16 ປິ່ນປົວ
Sydney: +17 ປິ່ນປົວ

ເວລາປາຣີ

ທີ່ໃຊ້ເວລາ Second Life     ເວລາປາຣີ
4h PM ————————— 1h
5h PM ————————— 2h
6h PM ————————— 3h
7h PM ————————— 4h
8h PM ————————— 5h
9h PM ————————— 6h
10h PM ————————- 7h
11h PM ————————- 8h
12h AM ————————- 9h
1h AM ————————- 10h
2h AM ————————- 11h
3h AM ————————- 12h
4h AM ————————- 13h
5h AM ————————- 14h
6h AM ————————- 15h
7h AM ————————- 16h
8h AM ————————- 17h
9h AM ————————- 18h
10h AM ———————– 19h
11h AM ———————— 20h
12h PM —————- ——– 21h
1h PM ————————– 22h
2h PM ————————– 23h
3h PM ————————– 24h

ທີ່ໃຊ້ເວລາ ເມືອງ​ນິວ​ຢອກ

ທີ່ໃຊ້ເວລາ Second Life     ເວລານິວຢອກ
10h PM ————————- 1h
11h PM ————————- 2h
12h AM ————————- 3h
1h AM ————————- 4h
2h AM ————————- 5h
3h AM ————————- 6h
4h AM ————————- 7h
5h AM ————————- 8h
6h AM ————————- 9h
7h AM ————————- 10h
8h AM ————————- 11h
9h AM ————————- 12h
10h AM ———————– 13h
11h AM ———————— 14h
12h PM —————- ——– 15h
1h PM ————————– 16h
2h PM ————————– 17h
3h PM ————————– 18h
4h PM ————————— 19h
5h PM ————————— 20h
6h PM ————————— 21h
7h PM ————————— 22h
8h PM ————————— 23h
9h PM ————————— 24h

ໄລຍະເວລາ Londres

ທີ່ໃຊ້ເວລາ Second Life     ໄລຍະເວລາ Londres
5h PM ————————— 1h
6h PM ————————— 2h
7h PM ————————— 3h
8h PM ————————— 4h
9h PM ————————— 5h
10h PM ————————- 6h
11h PM ————————- 7h
12h AM ————————- 8h
1h AM ————————- 9h
2h AM ————————- 10h
3h AM ————————- 11h
4h AM ————————- 12h
5h AM ————————- 13h
6h AM ————————- 14h
7h AM ————————- 15h
8h AM ————————- 16h
9h AM ————————- 17h
10h AM ———————– 18h
11h AM ———————— 19h
12h PM —————- ——– 20h
1h PM ————————– 21h
2h PM ————————– 22h
3h PM ————————– 23h
4h PM ————————— 24h

ທີ່ໃຊ້ເວລາ Moscou

ທີ່ໃຊ້ເວລາ Second Life     ເວລາ Moscou
2h PM ————————– 1h
3h PM ————————– 2h
4h PM ————————— 3h
5h PM ————————— 4h
6h PM ————————— 5h
7h PM ————————— 6h
8h PM ————————— 7h
9h PM ————————— 8h
10h PM ————————- 9h
11h PM ————————- 10h
12h AM ————————- 11h
1h AM ————————- 12h
2h AM ————————- 13h
3h AM ————————- 14h
4h AM ————————- 15h
5h AM ————————- 16h
6h AM ————————- 17h
7h AM ————————- 18h
8h AM ————————- 19h
9h AM ————————- 20h
10h AM ———————– 21h
11h AM ———————— 22h
12h PM —————- ——– 23h
1h PM ————————– 24h

ທີ່ໃຊ້ເວລາໂຕກຽວ

ທີ່ໃຊ້ເວລາ Second Life     ທີ່ໃຊ້ເວລາໂຕກຽວ
9h AM ————————- 1h
10h AM ———————– 2h
11h AM ———————— 3h
12h PM —————- ——– 4h
1h PM ————————– 5h
2h PM ————————– 6h
3h PM ————————– 7h
4h PM ————————— 8h
5h PM ————————— 9h
6h PM ————————— 10h
7h PM ————————— 11h
8h PM ————————— 12h
9h PM ————————— 13h
10h PM ————————- 14h
11h PM ————————- 15h
12h AM ————————- 16h
1h AM ————————- 17h
2h AM ————————- 18h
3h AM ————————- 19h
4h AM ————————- 20h
5h AM ————————- 21h
6h AM ————————- 22h
7h AM ————————- 23h
8h AM ————————- 24h

ທີ່ໃຊ້ເວລາ Sydney

ທີ່ໃຊ້ເວລາ Second Life     ທີ່ໃຊ້ເວລາ Sydney
7h AM ————————- 1h
8h AM ————————- 2h
9h AM ————————- 3h
10h AM ———————– 4h
11h AM ———————— 5h
12h PM —————- ——– 6h
1h PM ————————– 7h
2h PM ————————– 8h
3h PM ————————– 9h
4h PM ————————— 10h
5h PM ————————— 11h
6h PM ————————— 12h
7h PM ————————— 13h
8h PM ————————— 14h
9h PM ————————— 15h
10h PM ————————- 16h
11h PM ————————- 17h
12h AM ————————- 18h
1h AM ————————- 19h
2h AM ————————- 20h
3h AM ————————- 21h
4h AM ————————- 22h
5h AM ————————- 23h
6h AM ————————- 24h
ເຫດການເດັ່ນ