அமைதியான நேரம் SECOND LIFE நேரம்

நேரம் Second Life :


வின்பயண களைப்பு
பாவம் அமைதி நேரம்

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: 0
நியூயார்க்: +3 ம
யுடிசி: +7 குணப்படுத்துகிறது
இலண்டன்: +8 குணப்படுத்துகிறது
பாரிஸ்: +9 குணப்படுத்துகிறது
இஸ்தான்புல்: +10 குணப்படுத்துகிறது
Moscou: +10 குணப்படுத்துகிறது
துபாய்: +11 குணப்படுத்துகிறது
இந்தியா: +12,5 குணப்படுத்துகிறது
Pekin: +15 குணப்படுத்துகிறது
சிங்கப்பூர்: +15 குணப்படுத்துகிறது
டோக்கியோ: +16 குணப்படுத்துகிறது
சிட்னி: +17 குணப்படுத்துகிறது

நேரம் பாரிஸ்

நேரம் Second Life     நேரம் பாரிஸ்
4 ம PM ————————— 1 ம
5 ம PM ————————— 2 ம
6 ம PM ————————— 3 ம
7 ம PM ————————— 4 ம
8 ம PM ————————— 5 ம
9 ம PM ————————— 6 ம
10 மணி PM ————————- 7 ம
11 மணி PM ————————- 8 ம
12 ம AM ————————- 9 ம
1 ம AM ————————- 10 ம
2 ம AM ————————- 11 ம
3 ம AM ————————- 12 ம
4 ம AM ————————- 13 ம
5 ம AM ————————- 14 ம
6 ம AM ————————- 15 ம
7 ம AM ————————- 16 ம
8 ம AM ————————- 17 ம
9 ம AM ————————- 18 ம
10 ம AM ————— ——– 19 ம
11 ம AM ———————— 20 ம
12 மணி PM —————- ——– 21 ம
1 மணி PM ————————– 22 மணி
2 மணி PM ————————– 23 மணி
3 மணி PM ————————– 24 மணி

நேரம் நியூயார்க்

நேரம் Second Life     நேரம் நியூயார்க்
10 மணி PM ————————- 1 ம
11 மணி PM ————————- 2 ம
12 ம AM ————————- 3 ம
1 ம AM ————————- 4 ம
2 ம AM ————————- 5 ம
3 ம AM ————————- 6 ம
4 ம AM ————————- 7 ம
5 ம AM ————————- 8 ம
6 ம AM ————————- 9 ம
7 ம AM ————————- 10 ம
8 ம AM ————————- 11 ம
9 ம AM ————————- 12 ம
10 ம AM ————— ——– 13 ம
11 ம AM ———————— 14 ம
12 மணி PM —————- ——– 15 ம
1 மணி PM ————————– 16 மணி
2 மணி PM ————————– 17 மணி
3 மணி PM ————————– 18 மணி
4 ம PM ————————— 19 ம
5 ம PM ————————— 20 ம
6 ம PM ————————— 21 ம
7 ம PM ————————— 22 ம
8 ம PM ————————— 23 ம
9 ம PM ————————— 24 ம

நேரம் லண்ட்ரெஸ்

நேரம் Second Life     நேரம் லண்ட்ரெஸ்
5 ம PM ————————— 1 ம
6 ம PM ————————— 2 ம
7 ம PM ————————— 3 ம
8 ம PM ————————— 4 ம
9 ம PM ————————— 5 ம
10 மணி PM ————————- 6 ம
11 மணி PM ————————- 7 ம
12 ம AM ————————- 8 ம
1 ம AM ————————- 9 ம
2 ம AM ————————- 10 ம
3 ம AM ————————- 11 ம
4 ம AM ————————- 12 ம
5 ம AM ————————- 13 ம
6 ம AM ————————- 14 ம
7 ம AM ————————- 15 ம
8 ம AM ————————- 16 ம
9 ம AM ————————- 17 ம
10 ம AM ————— ——– 18 ம
11 ம AM ———————— 19 ம
12 மணி PM —————- ——– 20 ம
1 மணி PM ————————– 21 மணி
2 மணி PM ————————– 22 மணி
3 மணி PM ————————– 23 மணி
4 ம PM ————————— 24 ம

நேரம் Moscou

நேரம் Second Life     நேரம் மாஸ்கோ
2 மணி PM ————————– 1 மணி
3 மணி PM ————————– 2 மணி
4 ம PM ————————— 3 ம
5 ம PM ————————— 4 ம
6 ம PM ————————— 5 ம
7 ம PM ————————— 6 ம
8 ம PM ————————— 7 ம
9 ம PM ————————— 8 ம
10 மணி PM ————————- 9 ம
11 மணி PM ————————- 10 ம
12 ம AM ————————- 11 ம
1 ம AM ————————- 12 ம
2 ம AM ————————- 13 ம
3 ம AM ————————- 14 ம
4 ம AM ————————- 15 ம
5 ம AM ————————- 16 ம
6 ம AM ————————- 17 ம
7 ம AM ————————- 18 ம
8 ம AM ————————- 19 ம
9 ம AM ————————- 20 ம
10 ம AM ————— ——– 21 ம
11 ம AM ———————— 22 ம
12 மணி PM —————- ——– 23 ம
1 மணி PM ————————– 24 மணி

நேரம் டோக்கியோ

நேரம் Second Life     நேரம் டோக்கியோ
9 ம AM ————————- 1 ம
10 ம AM ————— ——– 2 ம
11 ம AM ———————— 3 ம
12 மணி PM —————- ——– 4 ம
1 மணி PM ————————– 5 மணி
2 மணி PM ————————– 6 மணி
3 மணி PM ————————– 7 மணி
4 ம PM ————————— 8 ம
5 ம PM ————————— 9 ம
6 ம PM ————————— 10 ம
7 ம PM ————————— 11 ம
8 ம PM ————————— 12 ம
9 ம PM ————————— 13 ம
10 மணி PM ————————- 14 ம
11 மணி PM ————————- 15 ம
12 ம AM ————————- 16 ம
1 ம AM ————————- 17 ம
2 ம AM ————————- 18 ம
3 ம AM ————————- 19 ம
4 ம AM ————————- 20 ம
5 ம AM ————————- 21 ம
6 ம AM ————————- 22 ம
7 ம AM ————————- 23 ம
8 ம AM ————————- 24 ம

நேரம் சிட்னி

நேரம் Second Life     நேரம் சிட்னி
7 ம AM ————————- 1 ம
8 ம AM ————————- 2 ம
9 ம AM ————————- 3 ம
10 ம AM ————— ——– 4 ம
11 ம AM ———————— 5 ம
12 மணி PM —————- ——– 6 ம
1 மணி PM ————————– 7 மணி
2 மணி PM ————————– 8 மணி
3 மணி PM ————————– 9 மணி
4 ம PM ————————— 10 ம
5 ம PM ————————— 11 ம
6 ம PM ————————— 12 ம
7 ம PM ————————— 13 ம
8 ம PM ————————— 14 ம
9 ம PM ————————— 15 ம
10 மணி PM ————————- 16 ம
11 மணி PM ————————- 17 ம
12 ம AM ————————- 18 ம
1 ம AM ————————- 19 ம
2 ம AM ————————- 20 ம
3 ம AM ————————- 21 ம
4 ம AM ————————- 22 ம
5 ம AM ————————- 23 ம
6 ம AM ————————- 24 ம




சிறப்பு நிகழ்வு