د SEKA د جشن ویاړ پینټ - ډالۍ

د SEKA د جشن ویاړ پینټ - ډالۍ

سیکا

د SEKA د جشن PRIDE پینټي ډالۍ @PrideAtHome
اې د ژمي رنګارنګ ټوکې!
ما د میلې پینټي د ساتیرۍ لپاره په لیوني رنګونو کې بیا رنګ کړ، او دا د ډیسمبر له لومړۍ نیټې څخه په کور کې وړیا @ فخر سیمه ده
د ډیزاینرانو ډله به هلته ډالۍ ولري چې انتظار باسي نو دا یې مه هیروئ

ویب پاڼه

خبرتیا
ځانګړی پیښه