کلب. "کارا" منیډریس - نوی

کلب. "کارا" منیډریس - نوی


کلب

یو بل په زړه پوری خوشې کول یوازې پریښودل شوي! په شین شیبي کې "کارا" مینیډریس وګورئ!
د وړیا فټ پیک ګټلو چانس لپاره خپل د نړۍ نوم ولیکئ!
شین شیبي ته ټیلیفون:

ویب پاڼه

خبرتیا
ځانګړی پیښه