سنفول // ډیسډینوا [بوټونه] @ اصلي پلورنځي 69L $ - پلور

سنفول // ډیسډینوا [بوټونه] @ اصلي پلورنځي 69L $ - پلور

سنفول

د فلش پلور H 69L $ د همپډای پلور لپاره بوټونه @ زما اصلي پلورنځی!

ماته ډیسډینوا ووایاست ، ابدي ر .ا
دا زما ژوره کیندنه کوي
خامخا به یو لید ثابت کړي
او زما سپی هیر نکړئ ، ثابت او پایله

ویب پاڼه

خبرتیا
ځانګړی پیښه