:: غوړونکی توکي :: سکریچز - پلور

:: غوړونکی توکي :: سکریچز - پلور

رنګه توکي

د کاوې یکشنبه د دې اونۍ پای کې موږ ستاسو لپاره یو څه خوندور تفتیشونه خپاره کړي دي.
دوی د 23 جوړښتونو سره د هود سره راځي ، میشونه کاپي دي - نو تاسو کولی شئ موقعیت ورکړئ او خپلو اړتیاو ته یې بیا بیا ځای ورکړئ.
لطفا خوند
ستاسو رئري او پولی

ویب پاڼه

خبرتیا
ځانګړی پیښه