3- غوره خبرونه 4 - Media SL - Second Life - ویډیو

3- غوره خبرونه 4 - Media SL - Second Life

ډیزاینرې: اډاډا ، پلوش سټوډیوز ، رومازین

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ د ویډیو لنډیز ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

1- 00:06
د اډا بالرینا نیلز زالیکي - نوی
https://media-sl.com/2021/02/17/ballerina-nails-zaliki-new/

2- 00:20
د کاکی پیښې لپاره د پلوش سټوډیوز - نوی
https://media-sl.com/2021/02/16/plush-studios-for-cakeday-event-new/

3- 00:34
رومازین - غاړې - نوی
https://media-sl.com/2021/02/15/romazin-necklaces-new/
ځانګړی پیښه