د TWE12VE پیښه راتلونکی

🕘 د پیل نیټه: شپږمه میاشت 🔶 د پای نیټه: 12 مه میاشت 🕘

د TWE12VE پیښه هرڅه ترسره کیږي
د میاشتې شپږمه

ویب پاڼه

خبرتیا

TWE12VE میاشتنۍ پیښه every د وروستۍ ورځې په اوږدو کې د هرې میاشتې 12 مې پیل کوي. هره میاشت د کلمې سره فصل وروسته موضوع کیږي. ټول نوي ډیزاینونه!