د 60 د راتګ ځانګړي ب Eventه

🕘 د پیل نیټه: شپږمه میاشت 🔶 د پای نیټه: 6 مه میاشت 🕘

د GO ځانګړې 60 واقعه هرڅوک ترسره کیږي
د میاشتې شپږمه

 

ویب پاڼه

خبرتیا

60 ځانګړي ځاې !!! یوه نوې پیښه ده چې د 60LS60 وختونو غزونه ده. (ګروپ) موږ اصلي یا غیر اصلي ډیزاینرانو په لټه کې یو. 60 د دې پیښې کليدي ده: 1 غیر ځانګړي 60L توکي نور مقالې 160L 260L 360L ... د امکان تر حد حد پورې 1 غیر غیرمسلکي ګچا دننه کول ممکن دي.
ځانګړی پیښه