د کنکی پیښې راتلونکی

🕘 د پیل نیټه: شپږمه میاشت 🔶 د پای نیټه: 28 مه میاشت 🕘

د کینکی پیښه په هرډول ترسره کیږي
د میاشتې شپږمه

ویب پاڼه

خبرتیا

دا پاه د کنکی میاشتني پیښې په اړه د تاسو د معلوماتو ساتلو په ارادې سره رامینځته شوې.ځانګړی پیښه