د ټیټ لګښت نارینه جامو پیښه راتلونکې ده

🕘 Start date: 10ht month 🔶 End date: 30th month 🕘

Low-Cost Shopping Event
10ht of the month

ویب پاڼه

خبرتیا

د ټیټ لګښت نارینه جامې یوه میاشتنۍ پیښه ده چې هدف یې یوازې د نارینه لیدونکو لپاره دی. د عناصرو سره لکه جامې، لوازم، پوزونه، ټاټو او نور. پیښه د هرې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل کیږي.
ځانګړی پیښه