موږ د رولپلې پیښې راتلونکی سره مینه لرو

🕘 د پیل نیټه: شپږمه میاشت 🔶 د پای نیټه: 4 مه میاشت 🕘

 

موږ رول لوبو سره مینه لرو دکمپاینونو
د میاشتې شپږمه

ویب پاڼه

خبرتیا

موږ د رول لوبولو لوبه هره میاشت د ماسپښین په 4 د ماښام په SLT کې پیل کوو او ټوله میاشت دوام کوي.
ځانګړی پیښه