د فیټیس فیئر پیښه راتلونکی

🕘 د پیل نیټه: شپږمه میاشت 🔶 د پای نیټه: 12 مه میاشت 🕘

د فیټیس میله پیښه
د میاشتې شپږمه
دوه ګونی

 

ویب پاڼه

خبرتیا

خپل فکر داسې نړۍ ته خلاص کړئ چې له لیوالتیا او جرات ډک وي.
خپل ژور او خورا وحشي رازونو ته یې تسلیم کړئ. زموږ سره راشئ او خپل کشف کړئ.
ځانګړی پیښه