د کرافټي اونۍ پای پلور اونۍ اونۍ پیښه راتلونکې ده

🕘 د پیل نیټه: جمعه 🔶 د پای نیټه: یکشنبه

د پلور پټ راز اونۍ اونۍ پیښه

هره جمعه

 

ویب پاڼه

هیڅ موضوع یوازې ځانګړې او ارزانه پلور نلري
د جمعې څخه تر دوشنبه پورې د ماښام تر 15 بجو پرانیستل او تړل