د اوتار منصفانه پلور پیښه راتلونکې ده

د پیل نیټه: پنجشنبه - د پای نیټه: دوشنبه

د اوتار منصفانه پلور د پنجشنبې اونۍ اونۍ پیښه

هره پنجشنبه

 

ویب پاڼه

خبرتیا

د اوتار فیئر یوه اونۍ پیښه ده چې د 60L ثابت ارزښت سره. پیښه هره پنجشنبه خلاصیږي او هره دوشنبه پای ته رسیږي. په هره پیښه کې ډالۍ او ښکار. غوره secondlife په زړه پوري نرخونو او عالي کیفیت سره یوځای پلورنځي.ځانګړی پیښه