د تور فیئر پیښه راتلونکی

🕘 د پیل نیټه: شپږمه میاشت 🔶 د پای نیټه: 14 مه میاشت 🕘

د تور فیئر پیښه په هرډول ترسره کیږي
د میاشتې شپږمه
دوه میاشتنی

ویب پاڼه

خبرتیا

تور یو بې وخته رنګ دی ... دا رنګ د ټولو دورونو په اوږدو کې دی او هیڅکله له فیشن څخه بهر نه کیږي.

دا یو پیچلی ، عصري ، ښاري رنګ دی ، د ډیری نورو ځانګړتیاو او مترادفاتو په مینځ کې چې موږ یې دا رنګ ورکولی شو.
ځانګړی پیښه