تماس

موږ سره د تماس کولو ګړندۍ لار د نفاق له لارې تګ دی
https://discord.gg/xmHfRpD
مننه

7 + 4؟
ځانګړی پیښه