പസഫിക് സമയം SECOND LIFE TIME,

കാലം Second Life :


ജെറ്റ് ലാഗ്
പാപ ശാന്തി സമയം

ലോസ് ആഞ്ചലസ്: 0
ന്യൂയോർക്ക്: +3 മ
യുടിസി: +7 ചികിത്സിക്കുന്നു
Londres: +8 ചികിത്സിക്കുന്നു
പാരീസ്: +9 ചികിത്സിക്കുന്നു
ഇസ്ടന്ബ്യൂല്: +10 ചികിത്സിക്കുന്നു
Moscou: +10 ചികിത്സിക്കുന്നു
ദുബായ്: +11 ചികിത്സിക്കുന്നു
ഇന്ത്യ: +12,5 ചികിത്സിക്കുന്നു
Pékin: +15 ചികിത്സിക്കുന്നു
Singapour: +15 ചികിത്സിക്കുന്നു
ടോകിയോ: +16 ചികിത്സിക്കുന്നു
സിഡ്നി: +17 ചികിത്സിക്കുന്നു

സമയം പാരീസ്

കാലം Second Life     സമയം പാരീസ്
4 മ PM ————————— 1 മ
5 മ PM ————————— 2 മ
6 മ PM ————————— 3 മ
7 മ PM ————————— 4 മ
8 മ PM ————————— 5 മ
9 മ PM ————————— 6 മ
10 മ PM ————————- 7 മ
11 മ PM ————————- 8 മ
12 മ AM ————————- 9 മ
1 മ AM ————————- 10 മ
2 മ AM ————————- 11 മ
3 മ AM ————————- 12 മ
4 മ AM ————————- 13 മ
5 മ AM ————————- 14 മ
6 മ AM ————————- 15 മ
7 മ AM ————————- 16 മ
8 മ AM ————————- 17 മ
9 മ AM ————————- 18 മ
10 മ AM ————— ——– 19 മ
11 മ AM ———————— 20 മ
12 മ PM —————- ——– 21 മ
1 മ PM ————————–– 22 മ
2 മ PM ————————–– 23 മ
3 മ PM ————————–– 24 മ

കാലം ന്യൂയോർക്ക്

കാലം Second Life     സമയം ന്യൂയോർക്ക്
10 മ PM ————————- 1 മ
11 മ PM ————————- 2 മ
12 മ AM ————————- 3 മ
1 മ AM ————————- 4 മ
2 മ AM ————————- 5 മ
3 മ AM ————————- 6 മ
4 മ AM ————————- 7 മ
5 മ AM ————————- 8 മ
6 മ AM ————————- 9 മ
7 മ AM ————————- 10 മ
8 മ AM ————————- 11 മ
9 മ AM ————————- 12 മ
10 മ AM ————— ——– 13 മ
11 മ AM ———————— 14 മ
12 മ PM —————- ——– 15 മ
1 മ PM ————————–– 16 മ
2 മ PM ————————–– 17 മ
3 മ PM ————————–– 18 മ
4 മ PM ————————— 19 മ
5 മ PM ————————— 20 മ
6 മ PM ————————— 21 മ
7 മ PM ————————— 22 മ
8 മ PM ————————— 23 മ
9 മ PM ————————— 24 മ

ടൈം ലണ്ട്രസ്

കാലം Second Life     ടൈം ലണ്ട്രസ്
5 മ PM ————————— 1 മ
6 മ PM ————————— 2 മ
7 മ PM ————————— 3 മ
8 മ PM ————————— 4 മ
9 മ PM ————————— 5 മ
10 മ PM ————————- 6 മ
11 മ PM ————————- 7 മ
12 മ AM ————————- 8 മ
1 മ AM ————————- 9 മ
2 മ AM ————————- 10 മ
3 മ AM ————————- 11 മ
4 മ AM ————————- 12 മ
5 മ AM ————————- 13 മ
6 മ AM ————————- 14 മ
7 മ AM ————————- 15 മ
8 മ AM ————————- 16 മ
9 മ AM ————————- 17 മ
10 മ AM ————— ——– 18 മ
11 മ AM ———————— 19 മ
12 മ PM —————- ——– 20 മ
1 മ PM ————————–– 21 മ
2 മ PM ————————–– 22 മ
3 മ PM ————————–– 23 മ
4 മ PM ————————— 24 മ

കാലം Moscou

കാലം Second Life     സമയം മോസ്കോ
2 മ PM ————————–– 1 മ
3 മ PM ————————–– 2 മ
4 മ PM ————————— 3 മ
5 മ PM ————————— 4 മ
6 മ PM ————————— 5 മ
7 മ PM ————————— 6 മ
8 മ PM ————————— 7 മ
9 മ PM ————————— 8 മ
10 മ PM ————————- 9 മ
11 മ PM ————————- 10 മ
12 മ AM ————————- 11 മ
1 മ AM ————————- 12 മ
2 മ AM ————————- 13 മ
3 മ AM ————————- 14 മ
4 മ AM ————————- 15 മ
5 മ AM ————————- 16 മ
6 മ AM ————————- 17 മ
7 മ AM ————————- 18 മ
8 മ AM ————————- 19 മ
9 മ AM ————————- 20 മ
10 മ AM ————— ——– 21 മ
11 മ AM ———————— 22 മ
12 മ PM —————- ——– 23 മ
1 മ PM ————————–– 24 മ

സമയം ടോക്കിയോ

കാലം Second Life     സമയം ടോക്കിയോ
9 മ AM ————————- 1 മ
10 മ AM ————— ——– 2 മ
11 മ AM ———————— 3 മ
12 മ PM —————- ——– 4 മ
1 മ PM ————————–– 5 മ
2 മ PM ————————–– 6 മ
3 മ PM ————————–– 7 മ
4 മ PM ————————— 8 മ
5 മ PM ————————— 9 മ
6 മ PM ————————— 10 മ
7 മ PM ————————— 11 മ
8 മ PM ————————— 12 മ
9 മ PM ————————— 13 മ
10 മ PM ————————- 14 മ
11 മ PM ————————- 15 മ
12 മ AM ————————- 16 മ
1 മ AM ————————- 17 മ
2 മ AM ————————- 18 മ
3 മ AM ————————- 19 മ
4 മ AM ————————- 20 മ
5 മ AM ————————- 21 മ
6 മ AM ————————- 22 മ
7 മ AM ————————- 23 മ
8 മ AM ————————- 24 മ

സമയം സിഡ്നി

കാലം Second Life     സമയം സിഡ്നി
7 മ AM ————————- 1 മ
8 മ AM ————————- 2 മ
9 മ AM ————————- 3 മ
10 മ AM ————— ——– 4 മ
11 മ AM ———————— 5 മ
12 മ PM —————- ——– 6 മ
1 മ PM ————————–– 7 മ
2 മ PM ————————–– 8 മ
3 മ PM ————————–– 9 മ
4 മ PM ————————— 10 മ
5 മ PM ————————— 11 മ
6 മ PM ————————— 12 മ
7 മ PM ————————— 13 മ
8 മ PM ————————— 14 മ
9 മ PM ————————— 15 മ
10 മ PM ————————- 16 മ
11 മ PM ————————- 17 മ
12 മ AM ————————- 18 മ
1 മ AM ————————- 19 മ
2 മ AM ————————- 20 മ
3 മ AM ————————- 21 മ
4 മ AM ————————- 22 മ
5 മ AM ————————- 23 മ
6 മ AM ————————- 24 മ