ഓഫ്-ലൈൻ. വാരാന്ത്യ വിൽപ്പന - വിൽപ്പന

ഓഫ്-ലൈൻ. വാരാന്ത്യ വിൽപ്പന - വിൽപ്പന


“ഓഫ്-ലൈൻ”

“ഓഫ്-ലൈൻ” x വാരാന്ത്യ വിൽപ്പന

ഹായ് കൂട്ടരേ! ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇനങ്ങളിൽ ചിലത് സ്വന്തമാക്കൂ. "ഓഫ്-ലൈൻ" ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ 3 വിൽപ്പനകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു! ഹാപ്പി വീക്കെൻഡ്, സാറ്റർഡേ സെയിൽ, ഫിഫ്റ്റി ലിൻഡൻ ഫ്രൈഡേ!


ഒല്ലി ശേഖരം - 16 സോളോ പർച്ചേസ് നിറങ്ങൾ / 28 നിറങ്ങൾ ഫാറ്റ്പാക്ക് (സെപ്റ്റംബർ വിറ്റ കഷണങ്ങൾ)

മൈത്രേയ, ഫ്രേയ, മണിക്കൂർഗ്ലാസ്, പൈതൃകം, കുപ്ര, പുനർജന്മം എന്നിവയ്‌ക്കായി റിഗ്ഗ് ചെയ്‌തു

ഐലിംഗ് ശേഖരം - 16 സോളോ പർച്ചേസ് നിറങ്ങൾ / 28 നിറങ്ങൾ ഫാറ്റ്പാക്ക്

(സെപ്റ്റംബറിൽ വിറ്റ കഷണങ്ങൾ)

മൈത്രേയ, ഫ്രേയ, മണിക്കൂർഗ്ലാസ്, പൈതൃകം, കുപ്ര, പുനർജന്മം എന്നിവയ്‌ക്കായി റിഗ്ഗ് ചെയ്‌തു

ഐവി ശേഖരം - 16 സോളോ വാങ്ങൽ നിറങ്ങൾ / 28 നിറങ്ങൾ ഫാറ്റ്പാക്ക്

(സെപ്റ്റംബറിൽ വിറ്റ കഷണങ്ങൾ)

മൈത്രേയ, ഫ്രേയ, മണിക്കൂർഗ്ലാസ്, പൈതൃകം, കുപ്ര, പുനർജന്മം എന്നിവയ്‌ക്കായി റിഗ്ഗ് ചെയ്‌തു

ഏപ്രിൽ ശേഖരം - 16 സോളോ പർച്ചേസ് നിറങ്ങൾ / 28 നിറങ്ങൾ ഫാറ്റ്പാക്ക് (സെപ്റ്റംബർ വിറ്റ കഷണങ്ങൾ)

മൈത്രേയ, ഫ്രേയ, മണിക്കൂർഗ്ലാസ്, പൈതൃകം, കുപ്ര, പുനർജന്മം എന്നിവയ്‌ക്കായി റിഗ്ഗ് ചെയ്‌തു

കാലിസ്റ്റ സെറ്റ് - 16 സോളോ പർച്ചേസ് നിറങ്ങൾ / 28 നിറങ്ങൾ ഫാറ്റ്പാക്ക്

മൈത്രേയ, ഫ്രേയ, മണിക്കൂർഗ്ലാസ്, ലെഗസി, കുപ്ര, പുനർജന്മവും പുനർജനിക്കുന്നതുമായ ചീഞ്ഞ മുലകൾ


5000L$ എക്സ്ക്ലൂസീവ് YOUTUBE Giveaway😋

ഓഫ്-ലൈൻ. വാരാന്ത്യ വിൽപ്പന - വിൽപ്പന

WEBSITE

ടെലിപോർട്ട്


“ഓഫ്-ലൈൻ” – ഷോപ്പ്

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, ടെലിപോർട്ട് ഷോപ്പ്, മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്