വിക്ക് വിക്സെൻ. പെർംസ് - ടെക്സ്ചർ മോണമൾഡിറ്റ - ബോഡി ഡാർക്ക് - പുതിയത്

വിക്ക് വിക്സെൻ. പെർംസ് - ടെക്സ്ചർ മോണമൾഡിറ്റ - ബോഡി ഡാർക്ക് - പുതിയത്


വിക്ക് വിക്സെൻ

ടെക്‌സ്‌ചറുകൾ മാത്രം ഫുൾപെർം, മെഷ് മോഡൽ ഇല്ല

15 ഒറിജിനൽ ടെക്സ്ചറുകൾ 1024x1024px, .png

നോമൽമാപ്പുകൾ

സ്‌പെറ്റാക്കുലർമാപ്പുകൾ


5000L$ എക്സ്ക്ലൂസീവ് YOUTUBE Giveaway😋

WEBSITE

മാർക്കറ്റ്പ്ലേസ്


വിക്ക് വിക്സെൻ – ഷോപ്പ്

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, ടെലിപോർട്ട് ഷോപ്പ്, മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്
ഫീച്ചർ ചെയ്ത ഇവന്റ്