Pazifik ZÄIT SECOND LIFE TIME

Zäit Second Life :


JETLAG
ZËNNT Pazifesch Zäit

Los Angeles: 0
New York: +3h
UTC: +7 Heuren
Londres: +8 Heuren
Paräis: +9 Heuren
Istanbul: +10 Heuren
Moscou: +10 Heuren
Dubai: +11 Heuren
Indien: +12,5 Heuren
Pekin: +15 Heuren
Singapour: +15 Heuren
Tokyo: +16 Heuren
Sydney: +17 Heuren

Zäit Paräis

Zäit Second Life     Zäit Paräis
4h PM —————————— 1h
5h PM —————————— 2h
6h PM —————————— 3h
7h PM —————————— 4h
8h PM —————————— 5h
9h PM —————————— 6h
10h PM —————————- 7h
11h PM —————————- 8h
12h AM —————————- 9h
1h AM —————————- 10h
2h AM —————————- 11h
3h AM —————————- 12h
4h AM —————————- 13h
5h AM —————————- 14h
6h AM —————————- 15h
7h AM —————————- 16h
8h AM —————————- 17h
9h AM —————————- 18h
10h AM ————— ——– 19h
11h AM ————————— 20h
12h PM —————- ——– 21h
1h PM —————————– 22h
2h PM —————————– 23h
3h PM —————————– 24h

Zäit New York

Zäit Second Life     Zäit New York
10h PM —————————- 1h
11h PM —————————- 2h
12h AM —————————- 3h
1h AM —————————- 4h
2h AM —————————- 5h
3h AM —————————- 6h
4h AM —————————- 7h
5h AM —————————- 8h
6h AM —————————- 9h
7h AM —————————- 10h
8h AM —————————- 11h
9h AM —————————- 12h
10h AM ————— ——– 13h
11h AM ————————— 14h
12h PM —————- ——– 15h
1h PM —————————– 16h
2h PM —————————– 17h
3h PM —————————– 18h
4h PM —————————— 19h
5h PM —————————— 20h
6h PM —————————— 21h
7h PM —————————— 22h
8h PM —————————— 23h
9h PM —————————— 24h

Zäit Londres

Zäit Second Life     Zäit Londres
5h PM —————————— 1h
6h PM —————————— 2h
7h PM —————————— 3h
8h PM —————————— 4h
9h PM —————————— 5h
10h PM —————————- 6h
11h PM —————————- 7h
12h AM —————————- 8h
1h AM —————————- 9h
2h AM —————————- 10h
3h AM —————————- 11h
4h AM —————————- 12h
5h AM —————————- 13h
6h AM —————————- 14h
7h AM —————————- 15h
8h AM —————————- 16h
9h AM —————————- 17h
10h AM ————— ——– 18h
11h AM ————————— 19h
12h PM —————- ——– 20h
1h PM —————————– 21h
2h PM —————————– 22h
3h PM —————————– 23h
4h PM —————————— 24h

Zäit Moscou

Zäit Second Life     Zäit Moscou
2h PM —————————– 1h
3h PM —————————– 2h
4h PM —————————— 3h
5h PM —————————— 4h
6h PM —————————— 5h
7h PM —————————— 6h
8h PM —————————— 7h
9h PM —————————— 8h
10h PM —————————- 9h
11h PM —————————- 10h
12h AM —————————- 11h
1h AM —————————- 12h
2h AM —————————- 13h
3h AM —————————- 14h
4h AM —————————- 15h
5h AM —————————- 16h
6h AM —————————- 17h
7h AM —————————- 18h
8h AM —————————- 19h
9h AM —————————- 20h
10h AM ————— ——– 21h
11h AM ————————— 22h
12h PM —————- ——– 23h
1h PM —————————– 24h

Zäit Tokyo

Zäit Second Life     Zäit Tokyo
9h AM —————————- 1h
10h AM ————— ——– 2h
11h AM ————————— 3h
12h PM —————- ——– 4h
1h PM —————————– 5h
2h PM —————————– 6h
3h PM —————————– 7h
4h PM —————————— 8h
5h PM —————————— 9h
6h PM —————————— 10h
7h PM —————————— 11h
8h PM —————————— 12h
9h PM —————————— 13h
10h PM —————————- 14h
11h PM —————————- 15h
12h AM —————————- 16h
1h AM —————————- 17h
2h AM —————————- 18h
3h AM —————————- 19h
4h AM —————————- 20h
5h AM —————————- 21h
6h AM —————————- 22h
7h AM —————————- 23h
8h AM —————————- 24h

Zäit Sydney

Zäit Second Life     Zäit Sydney
7h AM —————————- 1h
8h AM —————————- 2h
9h AM —————————- 3h
10h AM ————— ——– 4h
11h AM ————————— 5h
12h PM —————- ——– 6h
1h PM —————————– 7h
2h PM —————————– 8h
3h PM —————————– 9h
4h PM —————————— 10h
5h PM —————————— 11h
6h PM —————————— 12h
7h PM —————————— 13h
8h PM —————————— 14h
9h PM —————————— 15h
10h PM —————————- 16h
11h PM —————————- 17h
12h AM —————————- 18h
1h AM —————————- 19h
2h AM —————————- 20h
3h AM —————————- 21h
4h AM —————————- 22h
5h AM —————————- 23h
6h AM —————————- 24h
Featured Event