60 ប្រូម៉ូសិន 3 ថ្ងៃ 𝟬𝟳- 𝟬𝟴 - 𝟬𝟵 𝐉𝐮𝐧𝐞

60 ប្រូម៉ូសិន 3ថ្ងៃ 𝟬𝟳- 𝟬𝟴 - 𝟬𝟵 𝐉𝐮𝐧𝐞

60 ប្រូម៉ូសិន 3 ថ្ងៃ។

វាជាផ្លូវប្រចាំសប្តាហ៍ដ៏វែងក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ (ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្ររួមបញ្ចូល) ពោរពេញទៅដោយការផ្តល់ជូនផលិតផលដែលមានគុណភាពជាមួយនឹងតម្លៃត្រឹមតែ 60L ប៉ុណ្ណោះ។


5000L$ ផ្តល់ជូន YOUTUBE ផ្តាច់មុខ😋

វិចិត្រសាលផ្សារទំនើប

FACEBOOK

FLICKR

ភ្ជាប់

វិចិត្រសាលផ្សារទំនើប

FACEBOOK

FLICKR

ភ្ជាប់