ពត៍មាន Media SL ម៉ូដ 6- Second Life

ពត៍មាន Media SL ម៉ូដ 6- Second Life


នេះគឺជាព័ត៌មាន Media SL

ជំរាបសួរ អ្នកនឹងឃើញនៅទីនេះ ព័ត៌មានទាំងអស់នៃសប្តាហ៍ចុងក្រោយដែលបានបោះពុម្ពនៅលើ media SL តំបន់បណ្តាញ
គោលដៅរបស់យើងដើម្បីរក្សាអ្នកឱ្យដឹងអំពីផលិតផលអ្នករចនាម៉ូដថ្មីដែលបានបោះពុម្ពនៅលើរបស់យើង។ media SL គេហទំព័រ
ជាមួយយើងអ្នកតែងតែទទួលព័ត៌មាន🙂


5000L$ ផ្តល់ជូន YOUTUBE ផ្តាច់មុខ😋
ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស