ព្រឹត្តិការណ៍ ORSY ជិតមកដល់

date កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម៖ ខែទី ៦ date កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ៈខែទី ៣០ 🕘

ព្រឹត្តិការណ៍អូស្មីត្រូវបានធ្វើឡើងរៀងរាល់
ថ្ងៃទី ៦ នៃខែ

វេបសាយ

ភ្ជាប់

សក់សម្លៀកបំពាក់គ្រឿងសម្ភារៈស្បែកជើងបុរសម៉ូតបុរសការតុបតែងស្បែករូបរាងបង្កប់ខ្លួន ANIMESH, Gacha ។ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស